>>Vermogen en financiering op de balans

Vermogen en financiering op de balans

11-12-2017

Balans

Een balans is een overzicht van alle bezittingen enerzijds (activa) en de financiering van dit bezit anderzijds (passia). De financiering kan op twee manieren, door Eigen Vermogen of door Vreemd Vermogen. Een balans is altijd in evenwicht. Het toaal van activa aan de linkerkant is altijd gelijk aan het totaal van passiva aan de rechterkant. 

Activa, passiva, debet en credit

Zoals hiervoor benoemd, wordt het bezit aangemerkt als activa. Onder bezittingen vallen ook vorderingen op handelsdebiteuren en overlopende activa. Een vordering op handelsdebiteur zal betaald moeten worden door debiteur. Debet is afgeleid van het Latijnse 'moeten'. De afnemer op de activa zijde zal moeten betalen aan jouw onderneming. Overlopende activa geeft vaak aan hoeveel vorderingen een onderneming heeft in de vorm van diensten of producten. Als voorbeeld: de huur voor het gehele volgende jaar wordt in één keer voldaan in december. Hierdoor heeft de eigenaar van het pand de verplichting om jou de ruimte aan te bieden. Anders gezegd heb jij het recht deze ruimte te vorderen voor het komende jaar.

De financiering van het bezit, wordt ook wel benoemd als passiva. Hiebrij kan men denken aan een hypotheek voor een pand, schulden aan het personeel voor geleverde diensten (loon), te betalen belastingen en schulden aan leveranciers van goederen of diensten. De sluitpost aan de creditzijde van de balans is het Eigen Vermogen. Deze bestaat uit het gestort kapitaal en de reserves. De reserves worden gevoed door het resultaat van het boekjaar. Een negatief Eigen Vermogen betekent meer financiering met Vreemd Vermogen zoals leningen. 

Langlopend en kortlopend

Tot slot het onderscheid in vaste en vlottende activa of passiva. Dit onderscheid heeft alles te maken met de duur van de vordering of verplichting. Een kortlopende verplichting (bijvoorbeeld een leverancier) dient altijd binnen een jaar terugbetaald te worden. Een langlopende verplichting (zoals het meerendeel van een hypotheek) dient in een periode langer dan één jaar terugbetaald te worden. Langlopend is vast en kortlopend is vlottend.

Financiering

In de praktijk zal de financiering van een balans met Vreemd Vermogen altijd leiden tot directe rentelasten bij de onderneming. Toch kan het in sommige gevallen voordeliger zijn om de bezittingen met meer Vreemd Vermogen dan Eigen Vermogen te financieren. Benieuwd hoe dit werkt? Kom bij ons langs en ga in gesprek met een van onze adviseurs.

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…