>>Eindejaars nieuws van Look Forward met de groot...

Eindejaars nieuws van Look Forward met de grootste veranderingen in 2017!

13-12-2016

Heeft u de Rijksoverheid als klant?

Vanaf 1 januari 2017 bent u als leverancier van de Rijksoverheid bij nieuwe opdrachten verplicht om uw factuur elektronisch in te dienen. Onder de Rijksoverheid vallen alle Ministeries en hun ruim 200 uitvoeringsorganisaties in het land. De e-facturatie moet leiden tot het sneller en foutloos betalen van uw factuur.

Jaarrekening verplicht digitaal aanleveren

Onder andere bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht. Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening alleen nog maar digitaal gedeponeerd worden. Op papier aanleveren is dan niet meer mogelijk.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Sinds 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen. Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op 1 januari 2017 gaan de laatste onderdelen van deze wet in werking. De Wkkgz geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet de zorgaanbieder om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor zzp’ers.

Onderstaande wijzigingen werden op Prinsjesdag gepresenteerd. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer. De ingangsdatum is nog niet definitief.

De Zorgverzekeringswet

Vanaf 1 januari 2017 wordt het basispakket van uw zorgverzekering aangepast en uitgebreid. Het verplicht eigen risico blijft € 385. De zorgverzekering is een verplichte verzekering waarvoor u premie betaalt aan een zorgverzekeraar. Daarnaast brengt de Belastingdienst u met een aanslag achteraf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) in rekening. Deze bijdrage Zvw  daalt voor ondernemers van 5,50% naar 5,40% over maximaal € 53.697 inkomen.

Pensioenopbouw in eigen beheer stopt

Het binnen de BV opbouwen van pensioen in eigen beheer is vanaf 2017 niet meer mogelijk. Voor het opgebouwde pensioen dient u voor 1 april 2017 een keuze te maken.

Lager gebruikelijk loon innovatieve starter in BV

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV die binnen de WBSO-regeling als starter wordt  aangemerkt, mag vanaf 1 januari 2017 zijn salaris voor de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Er blijft zo meer winst over om te groeien. In plaats van afkopen kunt u in 2017, 2018 of 2019 uw pensioen in Eigen beheer omzetten in een zogeheten oudedagsverpichting. U hoeft dan niet af te rekenen, maar verkrijgt een recht op belaste uitkeringen in de toekomst. Of deze omzetting voordelig is, hangt onder meer af van uw leeftijd en uw bos 3 vermogen. Look Forward adviseert u graag wel alternatief voor u het meest voordelig is.

Terugvorderen BTW op oninbare vorderingen

Is uw factuur één jaar na het opeisbaar worden nog niet betaald? U kunt de afgedragen BTW dan terugvragen in uw reguliere BTW-aangifte. De termijn van één jaar gaat niet eerder dan bij het inwerkingtreden van de wet lopen. Al bestaande oninbare vorderingen kunnen dus op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt.

Aftrekpercentage gemengde kosten

Onder de term ‘gemengde kosten vallen diverse algemene kosten zoals voedsel, representatie en congressen. Tot een bedrag van € 4.500 zijn deze kosten niet aftrekbaar van de winst. In plaats van deze drempel kunt u er ook voor kiezen om een percentage  van alle gemengde kosten in aftrek te brengen. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting (o.a. eenmanszaak, vof) en resultaatgenieters stijgt dit aftrekbare percentage van 73,5% naar 80%. Deze verhoging is aangekondigd in de derde nota van wijziging Belastingplan 2017.

Terugkijkend op 2016, het was een bewogen jaar voor zzp’ers.

“Het jaar 2016 stond voor de opdrachtgevers en opdrachtnemers in het teken van fiscale angst. Er was geen VAR meer en ook geen andere fiscale vrijwaring voor opdrachtgevers. De VAR was een fiscale regelgeving en de focus kwam daardoor te liggen op de houding van de Belastingdienst maar de essentie van de maatregel is juist dat het Arbeidsrecht weer volop centraal kwam te staan. Het ging ineens weer over de feitelijke werksituatie (persoonlijke arbeid, loon en gezag). Dankzij de wet werden we gedwongen weer kritisch naar die begrippen te kijken.”

De DBA had als doel schijnconstructies aan te pakken. Dat is nog niet gelukt. Kunnen we de oplossing in het buitenland vinden?

“In de hele westerse wereld is het aantal freelancers gegroeid, maar nergens ter wereld zo hard als in Nederland. Dat komt enerzijds doordat arbeid steeds verder specialiseert. Kon je vroeger op een feestje zeggen: ik ben ICT ‘er. Nu is de vraag: wat voor ICT ‘er? Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een specialist of hyperspecialist. Maar zo iemand heb je niet hele jaar door nodig en wil je zeker niet in vaste dienst. In Nederland is de groei van zzp’ers 2x sneller gegaan dan in de rest van de westerse wereld. Zelfs in vergelijking met de VS. Dat komt door de voormalige VAR-regeling én de fiscale subsidies. Nu zijn er bij ons 1 miljoen zzp’ers. Als we met de mondiale groei waren meegegaan zouden dat er zo’n 500.000 moeten zijn geweest.”

Een alternatief voor de Modelovereenkomst is een Declarabele Uren BV.

“Wanneer u als zzp’er en opdrachtgever niet met een modelovereenkomst kan werken, is er alleen nog een vorm van loondienstverband mogelijk. Dat kan natuurlijk in een payroll constructie, uitzendconstructie of door detachering maar veel zzp’ers willen graag zelfstandig blijven. Voor sommige freelancers biedt een Declarabele Uren B.V. (DUBV)* dan uitkomst. Daarbij gaat u een loondienstverband aan met die DUBV. U wordt dan DGA en werknemer van die B.V. De oprichting en het onderhoud van een B.V. brengt wel kosten met zich mee en het fiscale regime is ook minder voordelig dan bij een eenmanszaak maar daarvoor krijgt u wel een aantal zaken terug. Zoals sociale zekerheid in het sociaal stelsel en  kunt u opdrachtgever volledig vrijwaren van alle fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s. Voor een aantal zzp’ers zal de oplossing te duur zijn maar voor anderen is het steeds vaker een uitkomst.”

“Stond 2016 nog in het teken van de fiscale risico’s, 2017 zal in het teken staan van de arbeidsrechtelijke risico’s. De Wet Aanpak Schijnconstructies komt meer in het vizier en het risico van reputatieverlies voor de grotere werkgevers en opdrachtgevers zoals de overheid, de financiële sector en de bouw. Het aantal beschikbare opdrachten voor zzp’ers zal waarschijnlijk teruglopen. De zzp-markt wordt kleiner maar zodra er duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer is gecreëerd, zal diezelfde markt weer snel gaan groeien.”

Bewaar oude VAR

Hoewel de VAR is komen te vervallen is het verstandig de oude VAR te bewaren. Ook hier adviseren wij een bewaar termijn van 7 jaar.

Komt u toe aan de uren in een Eenmanszaak

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigheidsaftrek moet u minimaal 1.225 uur op jaar basis aan uw onderneming besteden.

Gooi oude administratie weg

Als u boekjaren de kalenderjaren volgen, mag u de administratie over 2009 en eerder weggooien na 31 december 2016

Vorm voorziening voor uitgaven in 2017

Verwacht u in 2017 grote uitgaven te doen dan mag u alvast de fiscale winst in 2016 drukken door een voorziening te vormen. Vraag Look Forward of het vormen van een voorziening mogelijk is.

Herinvestering

Als u in 2013 een bedrijfsmiddel heeft vervreemd en de boekwinst heeft gedoteerd aan de herinvesteringsreserve, moet in 2016 nog een herinvestering gedaan worden. Als dit niet wordt uitgevoerd valt deze reserve toe aan de winst 2016.

Dien tijdig aanvraag WBSO in

Indien u de loonkosten voor een R&D project wilt verlagen kunt u een WBSO-tegemoetkoming aanvragen.

Bewijs lager gebruikelijk loon

Net als elk jaar gaat ook in 2016 de belastingdienst  er van uit dat u als DGA van uw BV een bepaald loon krijgt toegekend. De belastingdienst houdt hierbij een bepaald minimum bedrag aan. Hierbij bestaat wel een mogelijkheid tot leveren van tegenbewijs.

Houd de lening met uw B.V. zakelijk

Als uw BV een lening aan u prive heeft verstrekt is het verstandig na te gaan of die lening nog steeds voldoet aan de zakelijke voorwaarde.

  • Schriftelijk vastleggen
  • Aflossingsschema opnemen
  • Zakelijke rente
  • Zekerheden verstrekken

Niet betaalde debiteuren facturen

Wanneer een debiteur uw factuur niet betaald kunt u een correctie toepassen voor terug betaling van de BTW. De huidige regeling is binnen 2 jaar na verstrijken van de opeisbaarheid van de factuur. Vanaf 2017 wordt deze termijn verkort naar een jaar.

Benut de vrije ruimte volledig

eel werkgevers benutten de vrije ruimte van de werkkostenregeling niet goed. Look Forward ondersteund u graag bij het volledig toepassen van deze vrij ruimte. De vrije ruimte ins 1,2% van de fiscale loonsom. Vrije ruimte over gebruik deze dan voor bv een kerstpakket. Een personeelsfeest of borrel  kan onbelast blijven als u dit op kantoor organiseert. Maaltijden die u bij een personeel feest geeft zijn niet vrij van belasting norm bedrag is € 3.25 per persoon.

Houd u de werknemers fit?

Goed inzetbaarheid van werknemers wordt steeds belangrijker. Bewegen helpt hieraan mee. Motiveer uw medewerkers in 2017 meer te bewegen. U kunt  uw ruimte beschikbaar stellen voor bedrijfsfitness de voorzieningen hiervoor zijn onbelast. Bedrijfsfitness buiten kantoor is belast loon.

AOW leeftijd omhoog

Per januari 2017 gaat de AOW leeftijd omhoog naar 65 jaar en 9 maanden. In die u in 2017 de AOW leeftijd bereikt is het verstandig om in 2016 alvast de hypotheek rente van 2017 te betalen. U trekt dan de belasting tegen een hoger tarief af.

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…