Dit betekent Prinsjesdag 2021 voor het MKB

1. Kleine daling inkomstenbelasting gunstig voor mkb’ers

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot 69.398 euro) daalt van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor ondernemers jonger dan de AOW-leeftijd. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022 en geldt voor de ruim 1,6 miljoen ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen. Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heeft de daling invloed op je inkomstenbelasting.

2. Bijtelling elektrische auto gaat omhoog en eerder BPM betalen

De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%.
Kies je ervoor een elektrische personenauto privé te rijden? De SEPP-subsidie daarop daalt van 4.000 naar 3.700 euro in 2022.

Ben je handelaar of importeur en heb je auto’s in voorraad? Dan betaal je vanaf 2022 de BPM op personenauto’s al bij de inschrijving in het kentekenregister en niet meer bij de tenaamstelling. Voor auto’s die je op dat moment al in voorraad hebt geldt een overgangsregeling.

3. Daling zelfstandigenaftrek zorgt voor minder belastingvoordeel

De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.610 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.
Over je inkomen vanaf 69.398 euro, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaal je 49,5% belasting. Van je zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijg je in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%.

Heb jij een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kun je als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je eigen zaak en je inkomsten vallen onder winst uit onderneming gebruikmaken van deze aftrek.

4. Kinderopvangcentra moeten maandelijks opvanguren aanleveren

Er ligt een voorstel om de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) te wijzigen. Het voorstel bevat een wettelijke plicht voor kinderopvangorganisaties om vanaf 2022 maandelijks de opvanguren per kind door te geven aan de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Zo weet de dienst Toeslagen of het verstrekte voorschot kinderopvangtoeslag aan ouders nog in lijn is met het aantal opvanguren. Hiermee wil de overheid voorkomen dat ouders onverwacht hoge bedragen moeten terugbetalen of ontvangen. Veel kinderopvangorganisaties leverden deze gegevens al maandelijks aan de dienst Toeslagen. Door de nieuwe wettelijke regeling zijn alle kinderopvangorganisaties straks verplicht de opvanguren door te geven.

5. Goed nieuws in de bouwsector: 1 miljard voor extra woningen

Heb je een bouwbedrijf? Dan krijg je het misschien drukker. De komende 10 jaar stelt de regering elk jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van extra woningen. Dat is goed nieuws voor jou en de ruim 240.000 andere ondernemingen in de bouwsector. Tot 2030 zijn er ruim 900.000 woningen nodig. Gemeenten kunnen aanspraak maken op het geld om de bouwsector meer en sneller woningen te laten bouwen.

In 2021 mochten woningcorporaties geen huurverhoging doorvoeren voor sociale huurwoningen. Ze krijgen hiervoor een structurele tegemoetkoming van jaarlijks 180 miljoen euro zodat zij extra kunnen investeren in nieuwbouw.

6. Financieel voordeel door verruimd begintarief vennootschapsbelasting

In 2022 betaal je 15% vennootschapsbelasting over de eerste 395.000 euro winst. Dat is een verlenging van de eerste schijf met 150.000 ten opzichte van 2021. Over de winst boven 395.000 euro blijft het tarief 25%.

Bereikt je bv in 2022 dit verruimde winstbedrag, dan levert dat je bv een voordeel op van 10% over 150.000 euro. Keer je dit bedrag van 15.000 euro uit aan jezelf, dan blijft daar na aftrek inkomstenbelasting (box 2) nog bijna 11.000 euro van over.

7. STAP-subsidie vervangt scholingsaftrek

Volgen je medewerkers een cursus, training of opleiding om hun loopbaan te versterken? De Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Medewerkers vragen de subsidie zelf aan. De hoogte is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en is per persoon maximaal 1.000 euro per jaar. Naar verwachting stopt de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 en geldt de STAP per 1 maart 2022. Subsidie voor scholing in januari en februari 2022 verleent de overheid waarschijnlijk met terugwerkende kracht.

In 2021 zijn de scholingsuitgaven nog aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van 250 euro en een maximumaftrek van 15.000 euro. Ontdek meer subsidies voor scholing van je personeel.

8. 524 miljoen extra voor bestrijden ondermijning

Het kabinet geeft komend jaar 524 miljoen euro extra uit aan de bestrijding van toenemende ondermijnende criminaliteit. Daarvan gaat 154 miljoen euro naar bescherming en veiligheid. Ondermijning is de vermenging van de onder- en bovenwereld, bijvoorbeeld door infiltratie of omkoping van het bedrijfsleven. Denk aan banken, verzekeraars en financieel adviseurs die crimineel geld witwassen of een elektricien die een hennepkwekerij helpt aanleggen. Als mkb’er loop je als gevolg van ondermijning risico op afpersing of misbruik van je bedrijfspand door criminelen.

9. Haal voordeel uit klimaatsubsidies en -regelingen

Het kabinet verhoogt belastingvoordelen en subsidies voor burgers en ondernemers, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van gebouwen. Deze plannen zijn onderdeel van de 6,8 miljard euro voor maatregelen die de CO2-uitstoot moeten verminderen. Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Zij betalen dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting.

De MIA kent nu 3 percentages: 13,5, 27 en 36. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet deze naar 27, 36 en 45. Op die manier krijgen bedrijven een hogere korting en worden milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker.

In combinatie met de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kan het netto belastingvoordeel voor bedrijven oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Investeringen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld nieuwe en innovatieve grondstof besparende productieapparatuur, productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2 en volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen.

10. Verliezen verrekenen VPB wordt verruimd en beperkt

Verliezen binnen je bv mag je vanaf 2022 in tijd onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren (carry forward). De maximumtermijn is nu nog 6 jaar. In een volgend boekjaar mag je 1 miljoen euro verrekenbaar verlies met de winst verrekenen. Daarna mag je een eventueel resterend verrekenbaar verlies tot een hoogte van 50% met de resterende winst verrekenen. Het restant mag dan naar een volgend boekjaar.
De termijn van 1 jaar terug (carry back) blijft ongewijzigd.

11. Kabinet stelt handhaving op schijnzelfstandigheid uit

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is er om jou als opdrachtgever, en de zzp’ers die je inhuurt, duidelijkheid te geven over jullie arbeidsrelatie.
Sinds 11 januari 2021 loopt er een pilot met een online vragenlijst (webmodule) die opdrachtgevers vooraf zekerheid geeft over de arbeidsrelatie met een in te huren zzp’er. De pilot is geëvalueerd, maar een besluit over de module is nog niet genomen. Het kabinet stelt daarmee handhaving op schijnzelfstandigheid uit totdat er een nieuw kabinet is.

12. Kleine werkgevers ontzorgd met lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie

Kleine werkgevers betalen vanaf 1 januari 2022 een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie (Aof) dan grote werkgevers. De premie daalt voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0%-punt en stijgt met 1,0%-punt voor de grote werkgevers. Dit maakt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van je personeel iets draaglijker. Daarnaast wordt de drempel om je personeelslid een vast contract aan te bieden lager. Je kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld een MKB Verzuim-ontzorg verzekering af te sluiten.

13. Thuiswerkkostenvergoeding maximaal 2 euro per dag

Je werknemers zullen deels thuis blijven werken, ook na de coronacrisis. Per 1 januari 2022 kun je als werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal 2 euro per dag geven. Je spreekt af op welke dagen je medewerker thuiswerkt. De vergoeding hoef je niet aan te passen als je medewerker incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor werkt, of andersom.

Voor het inrichten van een thuiswerkplek konden werkgevers al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft de onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal 0,19 euro per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan.

14. Aandelenoptierechten fiscaal aantrekkelijker

Voor innovatieve start-ups en scale-ups die net gestart zijn, is het soms moeilijk werknemers een passend salaris te betalen. De wet fiscale regeling aandelenoptierechten

moet het aantrekkelijker maken aandelenoptierechten als loon te verstrekken. Als werkgever kun je een werknemer dan een optie of recht geven om aandelen in je bedrijf (bv) te kopen. Op een later moment en tegen een vastgestelde prijs.
Nu moeten werknemers direct belasting betalen wanneer ze gebruik maken van de aandelenoptie, terwijl er nog geen geld beschikbaar is. Met de nieuwe regeling kan men ervoor kiezen pas belasting te betalen bij het verhandelen van de aandelen.

15. Laat je medewerkers met subsidie omscholen naar techniek en ICT

In de sectoren techniek en ICT is sprake van een personeelstekort. Met de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek laat je medewerkers omscholen. Per medewerker kun je als werkgever een bedrag aanvragen van 3.750 euro. Je ontvangt subsidie voor maximaal 6 medewerkers.

In 2021 is een budget van 37,5 miljoen euro beschikbaar. In 2022 komt daar 40 miljoen bovenop. Hiermee kunnen nog eens 10.000 mensen structureel worden omgeschoold naar een kansrijk beroep.

16. Verlaging tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor werknemers daalt van 7% in 2021 naar 6,7% in 2022. Draag je als directeur-grootaandeelhouder via je salaris premies af voor werknemersverzekeringen? Dan ben je in loondienst van je bv en betaal je via je salaris dezelfde premie als een werknemer. De verlaging geldt dan ook voor jou.

 

Let op: het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

Bron : Kamer van Koophandel