Accountantsverklaring t.b.v. NOW

Er zit grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Dat is vast gelegd in een protocol. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen zo een uitgebreide controle terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat de administratieve lastendruk kleine bedrijven boven het hoofd groeit. Bij een subsidie van onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Op deze pagina meer informatie over de accountantsverklaring en verklaring van derde voor de vaststelling van de NOW-subsidie.

 

Waar moet ik rekening mee houden voor de vaststelling van de subsidie? 

De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode van NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0 een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met mogelijk daarbij een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde. Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag. U heeft geen verklaring nodig als uw voorschot onder de € 20.000 zit en als uw vaststellingsbedrag ook onder de € 25.000 zit.

 

Wanneer heb ik een accountantsverklaring of andere verklaring nodig?

U heeft een accountantsverklaring nodig als u een voorschot heeft ontvangen van € 100.000 of meer. Voor dit bedrag dient u de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in uw bedrijf of in uw groep/concern bij elkaar op te tellen.

Als u een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000 maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dient u ook een accountantsverklaring te overleggen. U zult zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000,- of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor kunt u gebruik maken van de simulatietool.  Deze simulatietool geeft een indicatie van de hoogte van het voorschot en of u na definitieve berekening van de subsidie een bedrag moet terugbetalen (of juist van UWV ontvangt).

Als u een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

 

Waar moet ik rekening mee houden als ik een derdenverklaring of accountantsverklaring nodig heb?

Heeft u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig? Dan is het raadzaam tijdig contact op te nemen met uw accountant of met uw administratiekantoor of andere financiële dienstverlener. Ga tijdig in overleg. Dit maakt het mogelijk al voorbereidingen te treffen en te komen tot een controleerbare administratie als basis voor uw verantwoording. Heeft u ook voor de tweede ronde (of straks derde ronde) van de NOW aangevraagd? Let op dat u dan tijdig met uw boekhouder, administratiekantoor of accountant overlegt over het afsluitingsproces per subsidieperiode. Dan kunt u de juiste voorbereidingen treffen om de verantwoording voor de omzet per NOW-tijdvak goed te kunnen doen.

 

Ik heb geen verklaring nodig, want mijn voorschot zit onder de € 20.000 en mijn vaststellingsbedrag zit onder de € 25.000. Moet ik verder nog iets doen?

U moet een verzoek om vaststelling bij het UWV indienen. Daarin moet u ook aangeven dat u alles naar waarheid heeft ingevuld en u aan alle verplichtingen heeft gehouden. U kunt wel gecontroleerd worden. Er wordt namelijk risicogericht onderzoek gedaan. Zorg dus dat u uw administratie goed op orde heeft voordat u een verzoek tot vaststelling indient.

 

Hoeveel weken heb ik om een verklaring te regelen?

Het streven is dat het UWV vanaf 7 oktober het loket openstelt zodat u een vaststellingsverzoek kunt indienen voor NOW1.0. Als u een verklaring van een deskundige derde nodig heeft, heeft u 24 weken de tijd om een verzoek tot vaststelling in te dienen. Als u een verklaring van een accountant nodig heeft, heeft u 38 weken. Dit maakt het mogelijk dat u – als u dat wilt – het onderzoek kunt laten meelopen met de jaarrekeningcontrole of jaarafsluiting. Maak hierover tijdig afspraken met uw boekhouder, administratiekantoor of accountant.

 

Accountantsverklaring

Welke werkzaamheden moet een accountant voor mij doen?

De werkzaamheden die een accountant dient uit te voeren zijn afhankelijk van wat u nodig heeft voor het vaststellingsverzoek aan UWV. Dat formuleert u in een opdracht. Deze opdracht aan de accountant is afhankelijk van hoe groot uw bedrijf is en hoeveel subsidie u ontvangt. Bij de uitleg van de verschillende denkbare opdrachten verderop in deze vragen en antwoorden, staat globaal wat uw accountant doet. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

Welk type accountantsverklaring heb ik nodig?

U heeft alleen een accountantsverklaring nodig als u een voorschot heeft ontvangen van 100.000 of meer of een subsidiebedrag ontvangt van 125.000 of meer. U zult zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor kunt u gebruik maken van de simulatietool. Welk soort accountantsonderzoek – welke opdracht – u moet aanvragen is afhankelijk van twee dingen.

Ten eerste is het relevant of u voldoet aan de criteria dat u controleplichtig bent voor de jaarrekening. Daarvoor moet u aan twee van de drie criteria voldoen:

  • U heeft een balanstotaal van minimaal € 6 miljoen;
  • U heeft een omzet van € 12 miljoen. Dit gaat om de netto-omzet over het boekjaar;
  • U heeft minimaal 50 personeelsleden.

 

Als u in 2019 of een deel daarvan, of in (een deel van) 2020 aan twee van de drie criteria voldeed, dan bent u voor de NOW controleplichtig. Dat geldt ook als u op grond van andere wettelijke verplichting controleplichtig bent voor de jaarrekening over (een deel van) 2019 of 2020.

Ten tweede is het relevant welk subsidiebedrag u ontvangt. Hiervoor kunt u gebruik maken van de simulatietool. Als u een bedrag van minder dan € 375.000 of meer ontvangt, heeft u een andere verklaring nodig dan als u een bedrag van € 375.000of meer ontvangt.

In onderstaand schema kunt u zien welk soort accountantsonderzoek u moet aanvragen bij uw accountant:

Soort accountantsonderzoek
Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht  Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
€ 125.000 (100.000 voorschot) <  € 375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N)  III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden ( NVCOS Standaard 3900N)
>= € 375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij (artikel 6a van de regeling) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Om uit te rekenen welk subsidiebedrag u ontvangt kunt u gebruik maken van de simulatietool. Overleg met uw accountant welke opdracht u nodig heeft.

Bent u onderdeel van een groep/concern? Let dan op dat bovenstaande geldt voor de aanvragen binnen de groep/het concern gezamenlijk. Indien u als werkgever subsidie aanvraagt met betrekking tot meer dan één loonheffingennummer en/of onderdeel bent van een groep/concern dienen de ontvangen voorschotten respectievelijk de aangevraagde subsidiebedragen bij elkaar opgeteld te worden. De hoogte van de totale subsidie is bepalend voor het type verklaring dat vervolgens bij elke aanvraag tot vaststelling (per loonheffingennummer) bijgevoegd dient te worden.

Doet u als onderdeel van een groep/concern een aanvraag op werkmaatschappijniveau (op grond van artikel 6a van de NOW 1-regeling)? Dan heeft u altijd een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid nodig.

 

Ik heb volgens het schema een aan assurance verwante opdracht nodig. Wat is dat?

Als uw bedrijf of groep in schema I valt, dient u een aan assurance verwante opdracht bij uw accountant uit te zetten. Dit levert een zogenoemde samenstellingsverklaring op. Bij deze verklaring levert u de financiële gegevens aan en stelt de accountant het financiële overzicht samen. Hij verstrekt hierbij aan SZW of UWV geen zekerheid over de gegevens in de aanvraag tot vaststelling. De accountant verricht hierbij wel aanvullende werkzaamheden om de door SZW geïdentificeerde specifieke risico’s van de NOW te adresseren. Deze werkzaamheden zijn voorgeschreven in het accountantsprotocol van de NOW in combinatie met de Standaard van de NBA. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

 

Ik heb volgens het schema een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid nodig. Wat is dat?

Als uw bedrijf of groep in schema II of III valt, dient u een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid bij uw accountant uit te zetten. Dit leidt tot een assurance-rapport. Bij een dergelijk rapport geeft een accountant aan dat hij niets heeft geconstateerd dat de gegevens in de aanvraag tot vaststelling van uw bedrijf of groep in twijfel trekt. Bij de verantwoording van de NOW-subsidie wordt wel een intensievere risico-analyse en meer werkzaamheden op basis van deze analyse van de accountant gevraagd dan regulier bij deze rapporten geldt. De werkzaamheden staan in het accountantsprotocol in combinatie met de Standaard van de NBA. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

 

Ik heb volgens het schema een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid nodig. Wat is dat?

Als uw bedrijf of groep in schema IV of IVa valt, dient u een assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid bij uw accountant uit te zetten. Dit betreft een onderzoek met dezelfde mate van zekerheid als een reguliere jaarrekeningcontrole, toegespitst op een controle op de NOW-subsidie.  De werkzaamheden staan in het accountantsprotocol in combinatie met de Standaard van de NBA. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

 

Ik heb een verklaring met een beperking gekregen, wat betekent dit voor mijn subsidie?

Bij een verklaring met een beperking heeft u een te grote fout of onzekerheid in uw omzetverantwoording. Daardoor kan de accountant geen goedkeurende verklaring afgeven. U kunt ervoor kiezen om deze fout of onzekerheid zelf te herstellen voordat de accountant zijn verklaring afgeeft. Dan kan de accountant alsnog wel een goedkeurende verklaring afgeven. Doet u dit niet, dan zal deze correctie doorgevoerd worden bij uw subsidievaststelling. Dit betekent dat het UWV de fouten en onzekerheden in de omzetberekening zal corrigeren. Het ministerie van SZW heeft hiervoor in het accountantsprotocol aan uw accountant gevraagd een pro forma berekening op te nemen in de verklaring. Het UWV zal dan uitgaan van deze pro forma berekening.

 

Ik heb van mijn accountant een oordeelonthouding gekregen, wat betekent dit voor mijn subsidie? 

Dit heeft zeker gevolgen voor uw subsidie. Heeft u een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid nodig? Dan betekent een oordeelonthouding dat de accountant ook met die beperkte mate van zekerheid geen conclusie kan vormen over de plausibiliteit van de gegevens met betrekking tot de netto-omzet. Vanwege het belang van rechtmatigheid wordt het subsidievoorschot dan teruggevorderd.

Heeft u een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid nodig? Van u wordt vereist dat u een controleerbare administratie en een toereikende administratieve organisatie heeft die qua omvang groot genoeg is om o.a. controletechnische functiescheidingen te hebben. Bij een oordeelonthouding heeft de accountant echter niet kunnen vaststellen dat uw omzet in de meetperiode volledig is en hiermee dat het percentage omzetdaling voor de NOW-subsidie juist is, omdat hij zich onvoldoende een oordeel kon vormen over de controleerbaarheid en betrouwbaarheid van uw administratie of de toereikendheid van de administratieve organisatie. Daarom geeft een oordeelonthouding onvoldoende zekerheid over de rechtmatigheid van de toegekende subsidie en het uitbetaalde subsidievoorschot. Vanwege het belang van rechtmatigheid wordt het subsidievoorschot dan teruggevorderd.

Dit kan wel tot schrijnende situaties leiden bij ondernemingen waarbij alleen sprake is van inherente beperkingen, zoals ondernemingen waarbij als gevolg van coronagerelateerde omstandigheden de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) (tijdelijk) ontoereikend is geworden ondanks de grootte van hun organisatie. In deze gevallen vraagt het ministerie van SZW aan uw accountant in de verklaring aan te geven dat uw oordeelonthouding uitsluitend komt door inherente beperkingen op grond van Standaard 3900N. Het geheel terugvorderen van het subsidievoorschot wordt in die gevallen niet proportioneel geacht. Daarom legt het ministerie van SZW in deze gevallen vast dat de subsidie wel wordt vastgesteld, maar dat u een korting van 10% op uw subsidie krijgt.

 

Ik heb van mijn accountant een afkeurende verklaring gekregen, wat betekent dit voor mijn subsidie?

Indien een accountant een afkeurende verklaring afgeeft zal uw subsidie op nihil worden gesteld. Dit betekent dat het uitgekeerde voorschot in zijn geheel zal worden teruggevorderd. Zorg er dus voor dat u fouten in uw verantwoording herstelt.

 

Wanneer kan ik een verzoek om vaststelling van mijn subsidie indienen?

Het streven is dat u vanaf  7 oktober een verzoek om vaststelling van uw subsidie voor NOW 1 kunt indienen. UWV streeft ernaar dat u vanaf 15 november een verzoek om vaststelling van uw subsidie voor NOW 2 kunt indienen. U dient hierbij de derdenverklaring of de accountantsverklaring bij te voegen. Zorg dus dat u deze verklaring in bezit heeft voordat u een verzoek om vaststelling indient.

Bron: Rijksoverheid.nl